top of page

Privatumo politika!

Medicininė informacija, renkama iš klientų ar gydytojų dažnai yra labai jautri. Todėl klientų duomenų privatumas, duomenų tvarkymo skaidrumas yra ir visada buvo vienas svarbiausių aspektų mūsų bendradarbiavime su pacientais. Kaip medicinos įmonė keliame aukščiausius standartus privatumo užtikrinimui. Taigi asmens duomenų tvarkymą griežtai deriname su įstatymuose įtvirtintinais reikalavimais.

Mūsų Privatumo politikos tikslas – sukurti organizacines ir technines priemones, kurios apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir (arba) atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo. Todėl šis dokumentas apibrėžia, kaip mes elgiamės su jautriais esamų ir būsimų klientų (pacientų) asmens duomenimis, teikdami ar siūlydami jiems paslaugas. Įmonės Privatumo politika yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. Iapkričio 12 d. jsakymu Nr. 1T-71(1.12), nuostatomis.


Duomenų saugojimas ir naudojimas

Klientų bei gydytojų informaciją renkame keliais tikslais: tiesioginei rinkodarai; įstatyminių įsipareigojimų vykdymui, t.y. pažangios terapijos vaistinių preparatų atsekamumo, farmakologinio budrumo, audinių banke saugomų audinių ir/arba ląstelių atsekamumo, tikslais. Pavyzdžiui:

1. Pacientai (tiesioginei rinkodarai):

• Vardas

• Pavardė

• Telefono numeris

• El. paštas

2. Pacientai (įstatyminių įsipareigojimų vykdymas, t.y. pažangios terapijos vaistinių preparatų atsekamumo, farmakologinio budrumo, audinių banke saugomų audinių ir/arba ląstelių atsekamumo, tikslais):

• Vardas • Pavardė • Asmens kodas • Adresas • Telefono numeris • Elektroninis paštas • Diagnozė

3. Gydytojai (įstatyminių įsipareigojimų vykdymas, t.y. pažangios terapijos vaistinių preparatų atsekamumo, farmakologinio budrumo, audinių banke saugomų audinių ir/arba ląstelių atsekamumo, tikslais) : • Vardas • Pavardė • Pareigos • Darbovietė • Darbovietės adresas • Darbo telefonas • Elektroninis paštas Nurodytus asmens duomenis įmonė gali teikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai, Nacionaliniam transplantacijos biurui, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, gydymo jstaigai, atliekančiai paciento gydymą.


Klientų nusiskundimai

Asmens duomenys nedelsiant ištaisomi, patikslinami ir (ar) atnaujinami tokiais atvejais, kai: 1. Pacientas pateikia prašymą įmonės atstovams; 2. Įmonės atstovams kaip nors kitaip pranešama apie tai. Pacientas, pateikęs asmens dokumentą įmonės atstovui, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientai turi teisę bet kada kreiptis į įmonę su prašymu ištaisyti, patikslinti ir (ar) atnaujinti jo asmens duomenis. Be to, turi teisę bet kada kreiptis į įmonę su prašymu sustabdyti ar nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenų tvarkymo stebėsena vykdoma kiekvieną dieną. Todėl, jei yra nustatyti asmens duomenų tvarka reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai bei asmens duomenų tvarkymui pavojų keliantys veiksniai, jie nedelsiant pašalinami. Klientui nustojus naudotis įmonės paslaugomis, asmens duomenys nedelsiant perkeliami iš aktyviosios duomenų bazės į pasyviąją. Nuo to momento, duomenys joje saugomi 10 metų, išskyrus tuos atvejus, kuomet taikytini teisės aktai numato pareigą arba kompetentingos institucijos įpareigoja saugoti asmens duomenis ilgesnį laikotarpį. Siekiant visiško atsekamumo, duomenys apie audinių banke saugomus mėginius ir su pacientu susiję asmens duomenys yra saugomi 30 metų po jų audinių, ląstelių klinikinio panaudojimo arba galiojimo laiko pasibaigimo. Pasibaigus nustatytam terminui, asmens duomenys yra sunaikinami.


Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: duomenuapsauga@froceth.lt


Comments


bottom of page